Gdynia,Al. Zwycięstwa 96/98, Poland
+48 690 020 966

Regulamin #OMRS2020 Internships

Regulamin programu #OMRS2020Internships, edycja 2020

I Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w programie „#OMRS2020Internships” (zwanym w dalszej części „Programem”) oraz tryb jego przeprowadzenia.
 2. Organizatorem Programu jest Fundacja „SolDevelo Social Impact” z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694378, zwana dalej „Organizatorem”. 
 3. „Uczestnikiem” jest dalej zwana osoba zakwalifikowana do udziału w Programie zgodnie z Regulaminem.
 4. Patronat nad programem sprawuje Soldevelo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332728, zwana dalej “Patronem”.
 5. Do Programu stosuje się prawo polskie.
 6. W Programie nie mogą brać udziału:
  1. pracownicy oraz współpracownicy Organizatora i Patrona,
  2. inne osoby świadczące na rzecz Organizatora lub Patrona usługi na jakiejkolwiek podstawie prawnej.

§ 2

Komunikaty i informacje dotyczące Programu będą publikowane na stronie https://soldevelofoundation.org/pl/omrs-2020-internships/, a wszelkie pytania dotyczące Programu należy kierować drogą elektroniczną na adres: omrsinternships@soldevelofoundation.org Jakakolwiek korespondencja elektroniczna dotycząca Programu, kierowana na inny adres e-mail, nie będzie brana przez Organizatora pod uwagę. Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiadania na zadane pytania oraz kontaktowania się z Uczestnikami w następujących formach: 

 • telefonicznie na wskazany przez Uczestnika numer telefonu;
 • za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany przez Uczestnika adres mailowy. 

§ 3

Celem Programu jest szerzenie idei wolontariatu w projektach typu Open Source wśród programistów, studentów informatyki, kierunków pokrewnych oraz innych osób chcących rozwijać swoje umiejętności programowania.

§ 4

 1. Uczestnicy powinni zorganizować samodzielnie wszelkie urządzenia potrzebne do realizacji Programu (w szczególności komputery, niezbędne oprogramowanie).
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zgłoszenia się przez Uczestnika do Programu lub przekazania danych osobowych z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 3. Przez akceptację Regulaminu Uczestnik oświadcza, że został poinformowany przez Organizatora o sposobie przeprowadzania Programu, czasie jego trwania oraz Regulaminie i akceptuje te warunki. Akceptacja Regulaminu przez Uczestnika będzie odbywała się za pomocą poczty elektronicznej lub narzędzia Google Forms.

II Warunki uczestnictwa w Programie.

§ 5

 1. W Programie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych oraz polskie obywatelstwo, z zastrzeżeniem § 1 ust. 6 powyżej. 
 2. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
 3. Udział w Programie jest bezpłatny, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 powyżej.
 4. Uczestnicy biorą udział w Programie indywidualnie.
 5. Zgłoszenie Uczestnika do Programu odbywa się drogą elektroniczną na adres: omrsinternships@soldevelofoundation.org. Warunkiem koniecznym dla zgłoszenia Uczestnika jest akceptacja Regulaminu przez Uczestnika w formie wskazanej przez Organizatora oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych stosownie do § 9 ust. 2 poniżej.
 6. Zabrania się wszelkich działań powodujących lub mogących spowodować wprowadzenie w błąd Organizatora lub innych Uczestników lub zakłócanie prawidłowości przebiegu Programu. Działania takie będą skutkować natychmiastową dyskwalifikacją Uczestnika. Decyzję o dyskwalifikacji Uczestnika podejmuje Organizator Programu.

III Zasady i przebieg Programu.

§ 6

 1. Program trwa od 5 czerwca 2020 roku do 31 października 2020 roku, z zastrzeżeniem § 10 ust. 5 poniżej.

§ 7

 1. Program jest jednoetapowy.
 2. Kandydat chcący wziąć udział w Programie musi przystąpić do społeczności OpenMRS: https://openmrs.org/, jednak nie wcześniej niż przed 5 czerwca 2020 roku, a następnie zgłosić swój udział w Programie poprzez wysłanie e-maila zgłoszeniowego na adres: omrsinternships@soldevelofoundation.org.
 3. E-mail zgłoszeniowy musi zawierać następujące informacje:
  1. imię i nazwisko
  2. adres e-mail
  3. numer telefonu kontaktowego
  4. OpenMRS ID
 4. Rejestracja kandydatów trwa od 5 czerwca 2020 do 25 czerwca 2020 do godziny 23:59 czasu polskiego. Uczestnicy, którzy pozytywnie się zarejestrowali, dostaną zwrotną wiadomość e-mail z instrukcją i dalszymi krokami. 
 5. Rejestracje dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 6. Uczestnicy, pomimo pozytywnej rejestracji i otrzymania e-maila z dalszymi krokami, nie mogą zacząć wykonywania zadań dostępnych na platformie OpenMRS Jira tj.  https://issues.openmrs.org/secure/Dashboard.jspa oraz https://issues.openmrs.org/secure/BrowseProjects.jspa?selectedCategory=all&selectedProjectType=all  przed dniem: 1 lipca 2020 roku. Naruszenie postanowienia niniejszego ust 6 zdanie pierwsze skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją z Programu.
 7. Celem Uczestników Programu jest zdobycie poziomu /dev/2 “Coder” zgodnie z zasadami określonymi przez OpenMRS na stronie internetowej: https://wiki.openmrs.org/display/RES/OpenMRS+Developer+Stages w czasie nie dłuższym niż do 31 października 2020 roku. 
 8. 5 (pięciu) pierwszych Uczestników, którzy zgłoszą uzyskanie poziomu /dev/2 “Coder”, o którym mowa w ust. 7 powyżej, na adres e-mail: omrsinternships@soldevelofoundation.org i fakt ten zostanie potwierdzony przez Organizatora, otrzymają nagrodę wskazaną w § 8 Regulaminu.

IV Nagrody

§ 8

 1. Nagrodą w Programie jest nagroda pieniężna w wysokości  5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) (dalej: „Nagroda”) dla pierwszych 5 (pięciu) Uczestników, którzy uzyskali poziom /dev/2 “Coder”, o którym mowa w § 7 ust. 7 powyżej, co zostało potwierdzone w sposób określony w § 7 ust. 8 powyżej, zwanych dalej „Zwycięzcami”.
 2. Dodatkowo Patron zastrzega sobie możliwość złożenia oferty pracy dla wybranych Uczestników. Decyzja o złożeniu oferty przez Patrona jest niezależna od wygranej w Programie, a także sam udział w Programie, jak i również zostanie Zwycięzcą, nie stanowi gwarancji jej otrzymania. 
 3. Ogłoszenie Zwycięzców zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora dnia 13 listopada 2020 roku. Ponadto Organizator zawiadomi każdego Zwycięzcę w drodze mailowej wskazując dane, które Zwycięzca musi podać stosownie do ust. 4 poniżej.
 4. Nagroda zostanie wypłacona  w terminie 14 dni od daty przekazania przez Zwycięzcę wszystkich danych niezbędnych do uregulowania podatku dochodowego od Nagrody, które to dane Zwycięzca przekazuje Organizatorowi w drodze mailowej na adres: omrsinternships@soldevelofoundation.org,  w terminie 5 (pięciu) dni po opublikowaniu listy Zwycięzców. 
 5. Zwycięzcy nie przysługuje roszczenie wobec Organizatora o zamianę przyznanej Nagrody na inne świadczenie.
 6. Prawo Zwycięzcy do żądania przyznania Nagrody, o ile takie prawo powstanie po stronie Zwycięzcy zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jest niezbywalne. Od Nagrody Organizator pobiera kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody uzyskanej w Programie, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. i  odprowadzi kwotę podatku do właściwego urzędu skarbowego. Nagrody wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 7. Niestosowanie się do Regulaminu lub odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa przekazania Organizatorowi danych, o których mowa w ust. 7 powyżej, powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Programu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania temu Uczestnikowi Nagrody oraz powoduje wygaśnięcie po stronie tego Uczestnika ewentualnego prawa do Nagrody, jak również powoduje wygaśnięcie jakichkolwiek innych roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora związanych z Programem.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców.

V Zgody i prawa.

§ 9

 1. Uczestnik akceptując Regulamin, wyraża tym samym zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora oraz przez Patrona, w działaniach marketingowych związanych z Programem,  w tym poprzez wywiady z Uczestnikami w formie wideo lub w formie pisemnej z zamieszczonym zdjęciem Uczestnika – udostępnianych na kanałach social media Organizatora i Patrona (w tym Facebook, Twitter, LinkedIn). Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu rozpowszechniania ich wizerunku w zakresie opisanym w zdaniu poprzedzającym.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wyrażenie przez Uczestnika uprzedniej zgody na przetwarzanie przez Organizatora oraz Patrona danych osobowych w celu realizacji Programu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Programie. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik do Regulaminu. Uczestnik chcąc wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych wypełnia udostępniony przez Organizatora formularz zawierający oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu. Cofnięcie lub ograniczenie zgody na przetwarzania danych osobowych udzielonej stosownie do postanowień Regulaminu jest równoznaczne z rezygnacją udziału w Programie i wykluczeniem Uczestnika z Programu.

VI Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Programu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Regulaminu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Programu.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej https://soldevelofoundation.org/pl/omrs-2020-internships/
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w uzasadnionych wypadkach w trakcie trwania Programu. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Programu oraz przesłania na adres e-mail Uczestników. Zmiany nie powinny wpływać na podstawowe zasady Programu oraz prawa Uczestników.
 5. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz – w przypadku niedostatecznej liczby zgłoszeń (tj. mniej, niż 5) – odwołania Programu. O ww. zmianach oraz odwołaniu Programu Organizator zawiadomi Uczestników w drodze informacji umieszczonej na oficjalnej stronie Programu tj. https://soldevelofoundation.org/pl/omrs-2020-internships/ oraz poprzez komunikat przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail Uczestników.
 6. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych
  w związku z Programem. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność w szczególności za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych kontaktowych, które utrudniają bądź uniemożliwiają skontaktowanie się przez Organizatora z Uczestnikiem.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody
  w komunikacji z Uczestnikami Programu wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Programu wybranemu przez siebie podwykonawcy.
 11. Program nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 12. Regulamin wchodzi w życie w dniu 5 czerwca 2020 roku i zostaje ogłoszony na stronie internetowej Organizatora.

Załącznik Nr. 1

Contact Us